2 - Spis

Inwentaryzacja elementów infrastruktury IT jest zarządzana poprzez opcję “Spis” z głównego menu. GLPI dostarcza zbiór pre-definiowanych elementów. Są to:

 • Komputery
 • Monitory
 • Oprogramowanie
 • Urządzenia sieciowe
 • Akcesoria
 • Drukarki
 • Kartridże
 • Materiały eksploatacyjne
 • Telefony

Każda klasa elementów posiada predefiniowany zbiór pól. Niektóre pola są na tyle uniwersalne, że występuje we wszystkich klasach (np.: Producent, Lokalizacja, Nazwa). Inne są specyficzne dla konkretnych klas elementów (np.: “Port USB” dla drukarek, “Liczba Linii” dla telefonów).

Niektóre klasy elementów mogą być łączone z innymi poprzez “porty” lub “połączenie bezpośrednie” zdefiniowane w każdym z elementów. Niektóry klasy mają specyficzne możliwości. Na przykład “Komputer” może mieć listę komponentów. Wszystkie elementy Spisu mogą być połączone ze Zgłoszeniami.

Dostępne są wtyczki rozszerzające główne klasy GLPI (General Object Manager) oraz pola (Custom Fields). Ponadto zawsze możesz zmienić nazwy pól tak aby odpowiadały twoim potrzebom edytując plik tłumaczeń z którego korzystasz.

Ogólne informacje

W Spisie można zobaczyć listę sprzętu i oprogramowania, który został zinwentaryzowany.

Opcje Wyświetlania

Możesz oglądać, dodawać i sortować kolumny powiązane ze sprzętem lub oprogramowaniem jeśli uznasz je za ważne do oglądania na tej liście.

Można to skonfigurować w tabeli wyświetlania Spisu. Kliknij na gwiazdce w górnym-lewym narożniku tabeli.

Możesz dodać, usunąć i sortować wyświetlane kolumny.

Masz 2 opcje:

 • Ustaw Widok Ogólny, który będzie miał zastosowanie do wszystkich profili mających dostęp do tej części spisu,
 • Konfiguruj Widok Osobisty, który będzie dotyczył wyłącznie ciebie.

Add/Delete Columns

Opcje Wyszukiwania

Możesz przeszukiwać wiele parametrów i sortować po typie elementów spisu (komputery, urządzenia sieciowe, drukarki, kartridże, monitory, urządzenia zewnętrzne, oprogramowanie, materiały eksploatacyjny i stany).

Możesz też przeszukiwać w.g. wielu kryteriów. Na przykład: tylko materiał z oprogramowaniem ale nie inne oprogramowanie z dodatkiem globalnych ustawień wyszukiwania.

Możesz też oglądać wyłącznie usunięte elementy aby móc je przywrócić. Wybierz odpowiednio Tak/Nie przy obrazku przedstawiającym okulary na koszu.

Search Options

<note important>Aby wyszukiwać według daty, używaj wyłącznie składni: [Rok] - [Miesiąc] - [Dzień] (YYYY-MM-DD) </note>

Nieco przykładów operatorów wyszukiwania:

 • NULL : Pozwala wyszukiwać każdy sprzęt z niewypełnionym polem.
 • <Or> “ilość miesięcy” z polem daty : wyszukuje każdy sprzęt z okresem odpowiadającym ilości miesięcy (na przykład: aby wyświetlić listę komputerów starszych niż 5 lat użyj >60 z polem “data zakupu”).
 • ^ 123 : Wyszukuje 123 na początku pola. Na przykład ^Windows znajdzie wszystkie rekordy zawierające “Windows 2000”, “Windows XP” ale nie “Non-Windows”. (uwaga: musisz wpisać ^ potem spację a dopiero potem pierwszy znak wyszukiwanego wzorca)
 • 123$ : Możesz wyszukać wszystkie rekordy zawierające 123 na końcu pola.

<note important> Z przyczyn bezpieczeństwa, znak “” nie jest używany. </note>

Opcje Eksportu

Możesz wyeksportować listę sprzętu/oprogramowania lub rezultatu wyszukiwania w formacie SYLK (arkusz kalkulacyjny), wyeksportować do formatu CSV lub PDF w dwóch różnych formatach.

Albo “Zobacz eksport” SLK lub PDF lub CSV: Eksportuj tylko te linie które zdefiniowałeś w liście rozwijanej przygotowanej w tym celu (np. wyświetlane rezultaty)

Albo “Eksportuj wszystko” do SLK lub PDF lub CSV: Eksportuje całą listę elementów.

Export and View Options

<note tip> Excel, OpenOffice (Sylk) Ten format jest używany przez wiele arkuszy kalkulacyjnych. (Jeśli używasz oprogramowania, które nie w całości wspiera standardy (np.: Excel), pola za długie zostaną skrócone. W tym wypadku jest preferowane użycie eksportu do formatu CSV.) </note>

<note tip> Makro korygujące problemy z akcentami w eksporcie CSV dla Excel jest dostępne pod adresem: http://thetsmr.fr/utf8.zip </note>

Grupowe Modyfikacje

Możesz wprowadzać zmiany dla wszystkich zaznaczonych elementów (Usuń, Purge, Przywróć, Połącz / Rozłącz, Instaluj, update fields, Dodaj Dokument lub Umowę lub Wymuś Synchronizację).

Mass Update Options

Szczegóły elementu - Widok arkusza

Z listy widoków, możesz kliknąć na elemencie aby zobaczyć jego szczegóły. Z tego miejsca możesz widzieć arkusz zawierający szczegóły każdego elementu na liście lub dodać element.

Możesz edytować lub usunąć każdy element.

Sheets View

Na każdym arkuszu dostępne są zakładki zwiększające czytelność wyświetlania - pogrupowane tematycznie zgodnie z ich nagłówkami. Możesz wybrać wyświetlenie wszystkich wpisów klikając na zakładkę “Wszystko”.

 • Zakładka Notatki zawiera pole tekstowedo przechowywania jakichkolwiek informacji dotyczących tego elementu spisu.
 • Zakładka Historia pozwala podejrzeć wszystkie zmiany dokonane w opisie tego elementu sprzętu. Tak samo jak zmiany w składnikach komputerów.
 • Zakładka OCS-NG (wyłącznie jeśli aktywowano tryb OCS-NG GLPI) pozwala zobaczyć pola które zmieniłeś podczas importu swoich materiałów i które zostaną zablokowane (nie mogą być nadpisane) podczas następnej synchronizacji z OCS-NG. Ponadto przycisk “Wymuś synchronizację” pozwala zresetować synchronizację z OCS-NG.
 • Zakładka Wtyczki z menu podrzędnym wtyczek (wyłącznie jeśli dodasz wtyczki używające tych możliwości w GLPI) pozwala na podgląd wpisów wtyczki powiązanej ze sprzętem / oprogramowaniem.
 • Przyciski poprzednia i następna zakładka do przechodzenia pomiędzy elementami spisu poprzez wybór “następna” lub “poprzednia” zakładka bazując na ich ID lub nazwach (Ustawione w menu / / Ustawienia / Ustawienia ogólne / Prsonalizacja / / Użyj dla następnych/poprzednich pozycji).

Ponadto ikona pozwala na bezpośredni dostęp do pól wybranych list rozwijalnych lub umożliwia modyfikację i dodawanie nowych wpisów na tych listach wyboru. (Ustawiane też w menu / / Administracja / Słowniki / /)

W przypadku monitorów, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania i telefonów możesz zarządzać przedmiotami pojedynczo lub globalnie. Jednostka zarządzająca odpowiada zwyczajowemu zarządzaniu (to znaczy monitor dla komputera) podczas gdy monitor, urządzenie czy telefon staje się wirtualnie dostępny globalnie podłączony do wielu komputerów. Całkowite zarządzanie pozwala ograniczyć ilość zarządzanych elementów w przypadku jeśli nie są one strategicznymi elementami w zarządzaniu infrastrukturą IT.

Można odglobalizować te elementy poprzez użycie połączenia które jest dostępne w szczegółowym opisie urządzenia, co w rezultacie powieli element tak dużą ilość razy ile ten przedmiot będzie zainstalowany.

Zarządzanie: Szablony

Do stworzenia niektórych elementów Spisu można użyć szablonów. Te szablony pozwalają na przygotowanie wypełnionych wstępnie pól dla elementów spisu o standardowej konfiguracji. To umożliwi łatwiejsze i szybsze dodawanie dużej ilości niemal identycznych elementów.

Możesz tworzyć lub zarządzać szablonami używając ikony template. Jeśli szablon jest już utworzony może być użyty podczas dodawania nowych elementów do spisu.

Podczas tworzenia szablonu system uzupełniania i auto inkrementacji pól jest dostępny (dla pól oznaczonych *) działający zgodnie z zasadami:

Pole Nazwa, Numer ID oraz inventory capital Fields są wypełniane automatycznie kiedy przedmiot jest tworzony z szablonu jeśli pole w szablonie zawiera łańcuch formatujący w postaci:

<XXX####X> Template Field Mask

 • < And > na początku i na końcu pokazują, że pole powinno być traktowane jako maska formatująca.
 • X oznacza jakikolwiek znak
 • g: number research among all fields identical based on the same format
 • #: miejsce na inkrementowany numer (ilość cyfr równa się ilości znaków #)
 • Y: 4-znakowy rok
 • y: 2 znakowy rok
 • m: miesiąc
 • d: dzień

Zarządzanie: Komponenty komputera

Od wersji GLPI 0.5, został dodany dodatkowy moduł zarządzania składnikami. Pozwala na dodanie tylu komponentów ile wymaga opis komputera. Na przykład możesz wyspecyfikować producenta płyty głównej lub dysku twardego lub jego model.

Przy korzystaniu z importu OCS-NG możesz wybrać które z tych komponentów chcesz aby były importowane poprzez agentów OCS.

Możesz zarządzać listą dostępnych komponentów w menu / / Ustawienia / Komponenty / /.

Dla niektórych typów komponentów można określić specyficzne właściwości (np.: prędkość dysku twardego).

Każde dodanie lub usunięcie komponentu będzie automatycznie zapisane w logach.

Zarządzanie: Połączenie Bezpośrednie

Połączenie Bezpośrednie przedstawia więź między główną jednostką komputera a jego zewnętrznymi komponentami.

Przykładem Połączenia Bezpośredniego jest połączenie między komputerem i drukarką, monitorem, urządzeniem zewnętrznym lub telefonem.

Przyłączanie i rozłączanie są takie same w formularzu komputera lub powiązanego sprzętu lub systemu zmian zbiorowych.

Zarządzanie: Porty Sieciowe

Do modelowania wyjść interfejsów sieciowych w konkretnym urządzeniu wykorzystywane są Porty Sieciowe.

Każdy port zwykle posiada adres IP, adres MAC oraz sieć do której jest podłączony.

Połączenia sieciowe są tworzone pomiędzy dwoma portami, aby połączyć dwa obiekty razem, oba muszą posiadać wolne porty.

W większości konfiguracji będzie to połączenie pomiędzy tym portem a komputerem, pomiędzy urządzeniem a drukarką i portem a urządzeniem sieciowym (hub, switch).

Po połączeniu dwóch obiektów informacje takie jak adres IP i sieć są odświeżane i odnawiane dla każdego z dwóch portów.

For each material, it is possible at any time to add one or more ports through the mass change.

You can also associate one or more VLANs to a port. On the editing form of the port you can also add and remove VLANs associated with the port.

Management: Software

Software usually includes a number of licenses, each with a serial number and an associated expiration date.

The installation of software is changed within the details of the computer or through a mass change. Each time a software is installed, the number of licenses available for this software decreases.

It is possible to install software, even if no license is available, a license marked as “buy” will be created automatically.

For free software, it is possible to specify “free” as the serial number for the software. This will enable software to be installed multiple times without being flagged as “buy” in the system.

It is also possible to specify the keyword “global” instead of the serial number if you have software with blanket licenses (site or Enterprise Licence). This software can also be installed on an unlimited number of hosts

You can add multiple licenses at once, and the serial number and expiration date will be the same for each.

From the Setup tab, you can run a bulk change for all equipment related to a license, amend the expiry date of the purchase or move to another license.

<note tip> When you rename multiple licenses (installed on several hosts) on a given material, GLPI creates a new entry. If you have 100 facilities, it can quickly become binding. So we need a new license, however the new name and move all your plants on it. </note>

You can categorize your software to the case of OEM software, purchased or even update existing software.

Financial management is made at the level of licenses. The commercial part of the software serves as a model when adding licenses.

Management: Consumables and Cartridges

For these two elements, you must first create a type of cartridge or consumable.

You can then add as many elements of this type in the file type.

For cartridges, a type of ammunition should be defined as consistent with models of printers to add cartridges for printers of this model.

You can also specify the person receiving the supplies.

Financial management is carried out in the elements and not the type. Part of the information serves as a model type when adding items.

You can configure an alert by email on the warning threshold by default for cartridges and consumables. This is configurable in the menu / / Configuration / General / /.

Zarządzanie: Status urządzeń

Ten obszar pozwala na obejrzenie statu twoich urządzeń.

Możesz w prosty sposób zmienić status elementu wyświetlając szczegóły elementu lub wykorzystując narzędzie modyfikacji zbiorowych.

<note> wyświetlanie spisu oraz opcje dotyczące każdego typu wyposażenia zależą od profilu zalogowanego użytkownika. To może zmieniać się od profilu.</note>

Management: Financial

On any type of equipment, you can turn the financial information relating to it. Either using the link in the “management” of retail equipment, either through the mass change, for example by changing the date of purchase for multiple items.

You can configure an alert by email on the expiry of the security equipment. This is configurable in the menu / / Configuration / General / /.

GLPI can perform a calculation of net book value on the mere basis of a straight-line or declining. This requires some more information (value, date of purchase or entry into service, depreciation, damping coefficient) and also fill in / / Configuration / General / / Date of the accounting year. For more information on the concepts of depreciation, you may refer to this article

<note> display financial information for each type of equipment depends on the profile of the logged on user. It may vary according to the profile. </note>